Gudstjänst online

När:
2021-02-14 kl. 11:00 – 12:00
2021-02-14T11:00:00+01:00
2021-02-14T12:00:00+01:00

Predikan: Johan Mörlid

Enbart via webben: https://www.facebook.com/PingstkyrkanMolndal eller https://molndal.pingst.se/webtv/

Nattvardsfirande i slutet av gudstjänst via länken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRmYmViYmItMmEzMi00NDkzLTkzNDYtYTYzNTc5OTgzNGM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2240690406-1613-4980-94fa-d5c0aabc3248%22%2c%22Oid%22%3a%22b33f5791-bfd0-47f2-9dc2-412a21d6ad08%22%7d